top of page

Motorrijtuigenbelasting wordt 'Betalen naar Gebruik'

De huidige motorrijtuigenbelasting zoals we die nu kennen, is een heffing op autobezit. In 2030 gaan automobilisten in plaats van deze heffing een vast bedrag per km betalen onafhankelijk van tijd en plaats. Dit wordt Betalen naar Gebruik (BnG) genoemd.


Ter voorbereiding op deze overgang heeft het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid (KiM) een rapport uitgebracht over de effecten van BnG. Het rapport is terug te zien op de website van het KiM.Uit het verkennende onderzoek is naar voren gekomen dat er naar verwachting minder autoritten zullen worden gemaakt en dat er minder files zullen staan. Het aantal verkeersongevallen zou een daling moeten inzetten en er zou minder CO2, stikstofoxiden en fijnstof moeten worden uitgestoten. Positieve ontwikkelingen dus!


Nadelige effecten verwacht het KiM echter ook:

"Een BnG-heffing die voor alle voertuigen gelijk is, leidt waarschijnlijk tot een groeiend wagenpark, omdat autobezit goedkoper wordt. Deze extra auto's moeten ook ergens geparkeerd worden, wat de druk op de schaarse openbare ruimte vergroot. Daarnaast neemt naar verwachting het gemiddelde gewicht van een auto toe, omdat er bij een gelijk tarief in vergelijking met de huidige motorrijtuigenbelasting een geringere prikkel is om een kleinere auto aan te schaffen."

Voor ons als mobiliteitspartner zit de uitdaging erin om nu al over deze voorspellingen in gesprek te treden met verschillende partijen. Denk bijvoorbeeld aan projectontwikkelaars, woningcorporaties en lokale overheden, maar ook buurtverenigingen en VVE's.


Het draait daarbij om het uitwisselen van kennis, het creëren van begrip en het onderhouden van een positief contact. Wanneer de verschillende belangen goed in beeld zijn, kunnen er oplossingen worden geformuleerd waarvoor een breed draagvlak bestaat.


Vanuit ons oogpunt is dat hoe de weg naar een duurzaam en toekomstbestendig beleid wordt ingezet.

bottom of page